Medezeggenschapsraad (MR)

Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De rol van de MR is meepraten over verschillende onderwerpen en proactief adviseren. Voor een aantal onderwerpen dient de school advies of instemming te vragen aan de MR, voordat een besluit wordt genomen. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • personele bezetting
  • begroting
  • schoolplan 
  • zorg binnen de school
  • ICT binnen de school

De vergaderingen
De MR belegt een aantal vergaderingen per schooljaar. Gedurende de vergadering vindt formeel overleg met bevoegd gezag plaats. Indien nodig, kan tussentijds een vergadering ingelast worden. Voor de vergadering worden de leden uitgenodigd en voor het formeel overleg worden de leden en het bevoegd gezag uitgenodigd. Het bevoegd gezag is geen MR-lid. Daarnaast kunnen ouders en leerkrachten vergaderingen bijwonen. Zie hieronder het hoofdstuk ‘Gasten’. Van de vergadering worden notulen gemaakt. Deze kunnen via de mail worden opgevraagd.

Besloten vergaderingen
In het geval zaken besproken worden van vertrouwelijke aard, wordt vooraf een besloten gedeelte ingelast. Hierbij zijn leden aanwezig en eventueel door de MR genodigden.

Gasten
Gasten zijn welkom bij het openbare deel van een vergadering. Zij dienen zich vooraf, minimaal een week van tevoren, aan te melden bij een van de leden. Gasten zijn in beginsel aanwezig als toehoorder. Indien een gast over een bepaald onderwerp mee wil praten, kan hier spreekrecht voor aangevraagd worden. Gasten hebben geen stemrecht. Wel worden opmerkingen meegenomen in de besluitvorming. Met besluitvorming wordt in dit kader advies en/of instemming bedoeld. MR-leden kunnen natuurlijk ook buiten vergaderingen aangesproken worden over wat er speelt in en rond de school.

 

Leden

Patricia de Kort
Ruben Hes
Judith ten Bruggencate
Rianda Nannes

Romilda Tuijnman (teamlid)
Eef Koomen (teamlid)

Vergaderdata

12 september 2023
14 november 2023
30 januari 2024
19 maart 2024
14 mei 2024
9 juli 2024